กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

โปรแกรมการตรวจหาสาเหตุการมีบุตร 17,000 บาท

 

ฝ่ายหญิง

1. ตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ (ฮอร์โมน E2,FSH,LH,Prolactin,AMH)
(ตรวจวันที่ 2-3 ของประจำเดือน)

2. ตรวจฮอร์โมนไข่ตก
(ตรวจวันที่ 22 ของประจำเดือน) เพื่อมาตรวจระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone)ถ้ารอบเดือนนั้นมีไข่ตกได้จะมีระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูง ถ้าตรวจไม่พบแสดงว่าในรอบประจำเดือนนั้นไม่มีีการตกไข่

3. ตรวจฉีดสีดูท่อนำไข่
(ตรวจหลังประจำเดือนหมดสนิท 2-3วัน ,งดการมีเพศสัมพันธ์)

4 . ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูก
(ฟังผล+อัลตร้าซาวด์เมื่อผลตรวจครบทั้งหมด)

 

ฝ่ายชาย

ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 1 ครั้ง
(งดการหลั่งน้ำเชื้อประมาณ 3-5 วันก่อนเข้ามาตรวจ)

Bachelor of Design
10x failed in love
I love traveling
I'm photographer