กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น

รายการตรวจ โปรแกรมตรวจเป็นสาวก่อนวัย
 • ตรวจฮอร์โมน เพศ LH

 • ตรวจฮอร์โมน เพศ FSH

 • ตรวจฮอร์โมน เพศ E2

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง กลุ่ม Germ cell tumor B-HCG

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง กลุ่ม Germ cell tumor AFP

 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง กลุ่ม Germ cell tumor Prolactin

 • Bachelor of Design
  10x failed in love
  I love traveling
  I'm photographer