ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • แนะนำศูนย์
  • นัดแพทย์ประจำศูนย์
  • โปรโมชัน
  • ตอบปัญหาสุขภาพ
  • ความประทับใจจากลูกค้า
  • ความรู้คู่สุขภาพ
  • วีดีโอคลิป

•ตรวจสุขภาพประจำปี ตามความเหมาะสมของอายุหรือตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
•ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนเข้าเรียน ฯลฯ
•ตรวจสุขภาพทางชีวอนามัย
•ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์


- เหมาะสำหรับ อายุ 50 ปีขึ้นไป

- เหมาะสำหรับ อายุ 45 ปีขึ้นไป

- เหมาะสำหรับ อายุ 35 - 45 ปี

- เหมาะสำหรับ อายุไม่เกิน 30 ปี

- ก่อนแต่งงาน สำหรับสุภาพสตรี

- ก่อนแต่งงาน สำหรับท่านชาย
ร่างกายของคนเราเปรียบเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นต้องเช็คสภาพ บำรุงรักษา และแก้ไขได้ทันก่อนที่อาการของโรคจะลุกลาม หรือรุนแรง ดั้งนั้นการตรวจสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เรา
1.ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองว่า มีความสมบูรณ์ หรือบกพร่อง หรือมีความเสี่ยงขนาดไหน เมื่อเทียบกับเพศ วัย อาชีพ
2.เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ถ้ารู้เร็ว รักษาก่อน หรือป้องกันก่อน จะสามารถลดความสูญเสีย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เวลา และทุนทรัพย์
3.เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้เหมาะสม มีสุขภาพดี มีอายุวัฒนะ ลดปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งตนเองและครอบครัว

การเตรียมตัวก่อนตรวจ
1.ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2.ในกรณีนัดหมาย กรุณาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที
3.กรุณานำผลการตรวจสุขภาพ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
4.ในกรณีทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย กรุณาสวมเสื้อผาที่สบายและนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
* ผู้ที่เลือกโปรแกรมตรวจแบบต้องงดน้ำ งดอาหาร ควรมารับการตรวจตั้งแต่ 7.30 น. เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำหรือเกิดอาการหิว
1.กรณีที่ไม่ได้ทำการนัดหมาย กรุณายื่นบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนใช้บริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3 ได้ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
2.ถ้าหากท่านได้ทำการนัดไว้ล่วงหน้าแล้ว กรุณาติดต่อที่แผนกก่อนเวลานัด 10 นาที
3.หากท่านมีรายงานผลการตรวจสุขภาพปีที่ผ่านมา กรุณานำมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการปรึกษาแพทย์
4.ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และ เก็บรักษาเครื่องประดับต่าง ๆ ไว้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดของโรงพยาบาลสำหรับเข้าตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น การเข้าเครื่องตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น
5.ถ้าหากท่านไม่สามารถมาตรวจได้ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ กรุณาโทร.แจ้งการเลื่อนนัดกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ เบอร์โทร.038 – 770-200 -8 ต่อ 3325,3326 หรือ 088 – 5000 -205
1.ลงทะเบียนเพื่อทำประวัติ
2.เลือกโปรแกรมตรวจ และ คำแนะนำในการตรวจสุขภาพจากพยาบาลประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
3.รับการวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดสาย ตา และเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4.เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดตรวจของโรงพยาบาลเพื่อเข้าเครื่องตรวจพิเศษ เพื่อตรวจการทำงานของระบบต่าง ๆ (ตามที่ท่านเลือก) เช่น ตรวจคลื่นหัวใจ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ฯลฯ **ในกรณีตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ท่านจะต้องกลั้นปัสสาวะ เพื่อให้มองเห็นภาพชัด หลังจากอัลตราซาวด์เสร็จแล้ว จึงค่อยไปเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ภายหลัง**
5.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ท่านไปตรวจตามรายการที่ต้องตรวจขณะที่งดอาหาร และน้ำ ก่อน หลังจากตรวจรายการดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว ท่านสามารถรับประทานอาหาร ก่อนเข้าตรวจรายการอื่น ๆ ต่อไป การตรวจในกระบวนการต่าง ๆ และการพบแพทย์ตรวจร่างกาย ท่านสามารถใช้บริการได้ในศูนย์ตรวจสุขภาพ (one stop service)
6.การตรวจทั้งกระบวนการ โดยเฉลี่ยท่านจะใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที และสามารถรอรับสมุดบันทึกผลการตรวจกลับได้หลังการตรวจเสร็จ 15 นาที ยกเว้นการตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ หลายรายการ และ ต้องได้รับการตรวจร่างกายและแปรผลโดยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เช่น แพทย์โรคหัวใจ แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ทันตแพทย์ แพทย์ หู คอ จมูก ตา เป็นต้นซึ่งท่านจะได้รับการตรวจ ณ ศูนย์บริการเฉพาะทาง อาจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
7.กรณีที่ท่านต้องการให้ส่งสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพให้ทางไปรษณีย์ กรุณาทบทวนที่อยู่ที่ถูกต้อง ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพท่านจะได้รับสมุดรายงานภายใน 1 สัปดาห์
1) เลือกรายการตรวจสุขภาพให้เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์
•การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป ของคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนหรือไม่เคยทราบ เป็นการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับวัย ว่าในแต่ละวัยมีความเสี่ยงอย่างไร
•การตรวจสุขภาพสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการใด ๆ ที่เป็นที่สงสัยว่าจะมีโรค เป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่อาจจะต้องมีรายการตรวจพิเศษที่ชี้ชัดเฉพาะโรคลงไป
•การตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยงทางประวัติทางกรรมพันธ์ เช่น โรคมะเร็ง ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
•การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน เป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจที่แตกต่างไปตามลักษณะสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในการทำงาน
•การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงาน หรือ ตามที่แพทย์เฉพาะทางด้ายอาชีวอนามัยแนะนำ
•การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจตามเงื่อนไขของบริษัทและกรมธรรม์ระบุ
•การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทแตกต่างกัน
•ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นการตรวจสุขภาพทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อให้ทราบโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ เพื่อปรึกษาแพทย์ในการมีบุตร หรือค้นหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการรักษาก่อน หรือ การปฏิบัติตัวในการป้องกันที่ถูกต้อง
2) เลือกรายการตรวจให้ครอบคลุมความเสี่ยงในการเกิดโรคของ เพศและวัย ว่าเสี่ยงต่อภาวะอะไร ที่ต้องตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
•อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจไขมันในกระแสเลือด และตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ อย่างน้อยปีละครั้ง
•อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจไขมัน และคลื่นหัวใจ
•อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ ด้วยการส่องกล้องหรือวิธีอื่น ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
•สุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือ มีคู่แล้ว ควรมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก
•สุภาพสตรีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจหามะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
•สุภาพบุรุษ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

กรุณาเข้าเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งคำถาม หรือสมัครสมาชิกหากท่านยังไม่มีชื่อเข้าใช้งาน
รหัส หัวข้อคำถาม คำตอบ อ่าน ผู้ถาม วันที่ตั้งคำถาม
PYTS2015-5771  ตรวจสุขภาพ 1 70  ไม่เปิดเผย 09 กรกฎาคม 2558
PYTS2015-5691  ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร 1 93  ไม่เปิดเผย 02 มิถุนายน 2558
PYTS2015-5681  ปรึกษาโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพ่อแม่ 1 94  Kantana 30 พฤษภาคม 2558
PYTS2015-5647  ปรึกษา โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 130  ไม่เปิดเผย 14 พฤษภาคม 2558
PYTS2015-5523  ตรวจสุขภาพ 1 170  jiruttikarn 25 มีนาคม 2558
PYTS2015-5352  ตรวจความเข้มข้นของเลือด 1 186  ไม่เปิดเผย 21 มกราคม 2558
PYTS2015-5331  โรคติดต่อทางเพศ ชาย 1 170  ไม่เปิดเผย 13 มกราคม 2558
PYTS2014-4839  ตรวจสุขภาพแต่ไม่รู้กรุ๊ปเลือด 1 477  nest743 28 เมษายน 2557
PYTS2014-4834  สอบถามรายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรคะ 1 483  ไม่เปิดเผย 26 เมษายน 2557
PYTS2014-4732  ตรวจสุขภาพทั่วไป 1 701  ไม่เปิดเผย 19 มีนาคม 2557
PYTS2014-4570  สอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 2183  ไม่เปิดเผย 24 มกราคม 2557
PYTS2014-4498  สอบถามค่ะ 1 668  ไม่เปิดเผย 03 มกราคม 2557
PYTS2013-4283  อยากจะตรวจสุขภาพ 1 707  ไม่เปิดเผย 13 ตุลาคม 2556
PYTS2013-4219  ทราบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของโปรแกรมประจำเดือนค่ะ 1 987  santawesuk 17 กันยายน 2556
PYTS2013-4217  โปรแกรมตรวจสุขที่เหมาะสมค่ะ 1 834  ไม่เปิดเผย 16 กันยายน 2556
PYTS2013-4197  การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 671  ไม่เปิดเผย 09 กันยายน 2556
PYTS2012-3500  สอบถามเรื่องผลตรวจสุขภาพครับ 1 1097  ไม่เปิดเผย 14 พฤศจิกายน 2555
PYTS2012-3439  เรื่องตรวจสุขภาพ 1 889  ไม่เปิดเผย 26 ตุลาคม 2555
PYTS2012-3433  อยากตรวจเลือด 1 1048  ไม่เปิดเผย 25 ตุลาคม 2555
PYTS2012-3350  สอบถามโปรแกรมที่เหมาะสม 1 1468  ไม่เปิดเผย 07 ตุลาคม 2555
PYTS2012-3136  ตรวจเลือด 1 7890  ไม่เปิดเผย 29 กรกฎาคม 2555
PYTS2012-3075  อยากตรวจสุขภาพ ขอคำแนะนำครับ 1 1220  ไม่เปิดเผย 07 มิถุนายน 2555
PYTS2012-03016  อยากทราบว่าค่าตรวจไวรัสตับอักเสบ เท่าไหร่ครับ 1 1117  ฟ้าใสใส 30 มีนาคม 2555
PYTS2012-02979  ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร 1 1110  ไม่เปิดเผย 12 กุมภาพันธ์ 2555
PYTS2012-02966  อยากสอบถามเกี่ยวกับอาการของโรคครับ 1 1003  pondon23518 07 กุมภาพันธ์ 2555
PYTS2012-02928  การตรวจสุขภาพ 1 1082  หนูนา 10 มกราคม 2555
PYTS2011-02825  ต้องการตรวจเลือด 1 1146  ไม่เปิดเผย 26 ตุลาคม 2554
PYTS2011-02759  สอบถามราคาด้านอาชีวอนามัย 1 1160  somyot 19 กันยายน 2554
PYTS2011-02741  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และมีบุตร มีอะไรบ้าง และราคาเท่าไร 1 3888  manida 08 กันยายน 2554
PYTS2011-02716  กรุณา อธิบายผลตรวจเลือดให้เข้าใจด้วยครับ 1 3877  ไม่เปิดเผย 16 สิงหาคม 2554
วีดีโอคลิป
ตรวจสุขภาพ (ตอนที่ 1)
ตรวจสุขภาพ(ตอนที่ 2)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ทำไมต้องตรวจสุขภาพ