ระบบมาตราฐาน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo


มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015
(Certificate Number : 10547/A/0001/UK/En)


มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004
(Certificate Number : 37776/B/0001/UK/En)


ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 : 2007

(Certificate Number : 37776/A/0001/UK/En)


ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 : 2005
ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 : 2013
(Certificate Number : 37776/C/0001/UK/En)


ระบบการจัดการและควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
Codex GMP (Certificate Number : 37776/A/0001/UK/En)


มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
และแนวทางในการนำไปใช้ ISO9001 : 2008 + HACCP

(Certificate Number : 37776/A/0001/UK/En)


ได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558


ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15189 : 2012
และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและวิธีการทดสอบที่กำหนด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (หมายเลขทะเบียน : 4085/53)
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (หมายเลขทะเบียน : 4085/53)


มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
(Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบันรับรองคุณภาพสภาพพยาบาล (องค์การมหาชน)


ระบบการจัดการพลังงาน
ISO50001 : 2011
(Certificate Number : 37776/B/0001/NA/En)
มีผลการรับรองตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุดการรับรอง 3 กรกฎาคม 2564