logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันลูกรักห่างไกลจากเชื้อไวรัส HPV” ณ โรงเรียนสา

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันลูกรักห่างไกลจากเชื้อไวรัส HPV” โดย รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ใน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในงานผู้ปกครองได้ร่วมซักถามในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ ไวรัส HPV เข้ามาด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260