logo
  • ร่วมอวยพรวันเกิดนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ณ บ้านพักนายอำเถอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    21 สิงหาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมพร้อมด้วยคณะ ร่วมอวยพรวันเกิดนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ณ บ้านพักนายอำเถอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260