logo
  • นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณกิ่งกาญจน์ ตันติเวชกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจอาวุโส เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณกิ่งกาญจน์ ตันติเวชกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจอาวุโส เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ จากคุณครูฤทัย นิยมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจงกล อัศวานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และคุณครูนฤพัชร มิลังก์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260