logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์จะทำการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย

    เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์จะทำการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2557 และขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

    หากกผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์จะเก็บประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของท่านไว้

    กรุณาติดต่อที่แผนกต้อนรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
    ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โทร. 038-317-333


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260