logo
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Pre Marriage 2 ชาย
ราคา Package 3,500 บาท

เป็นการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีชีวิตคู่ สำหรับท่านชาย ในด้านความสมบูรณ์ของสุขภาพ และการป้องกัน โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคสามารถฉีดวัคซีนได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบบีเป็นต้น หรือโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไปสู่บุตรได้เพื่อวางแผนในการป้องกัน และรับคำปรึกษาจากแพทย์

1. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
2. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
3. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
4. ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง
5. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
6. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
8. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
10. ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
11. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
12. ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
13. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Group)
14. ตรวจหาหมู่เลือด (Rh Group)
15. พบแพทย์สูตินรีเวช (Gynecologist)
16. ตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental Examination )
17. ตรวจเอ็กซเรย์ฟัน (Dental Examination by Dentist and X - ray )