logo
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Regular
ราคา Package 1,990 บาท

เป็นการตรวจร่างกายประจำปี สำหรับวัยหนุ่มสาว ไม่เกิน 30 ปี เพื่อค้นหาสภาวะสุขภาพ เป็นข้อมูลพื้นฐาน และดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
4. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
5. ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง
6. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
7. ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
10. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
11. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
12. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
13. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL)
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
19. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)