logo
Untitled Document


ทำไม....ต้องฝากครรภ์
จุดมุ่งหมายของการฝากครรภ์ เพื่อ...
+ ตรวจให้แน่ใจว่า คุณแม่และทารกในครรภ์ยังคงมีสุขภาพดีแข็งแรง
+ ตรวจประเมิน และป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์
+ ตรวจประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ว่าปกติหรือไม่
+ การป้องกันรักษา และลดอันตรายจากโรคแทรกซ้อนอันเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์

ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา ตั้งแต่เริ่มเจ็บท้องคลอดจนถึงระยะหลังคลอด
สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
•ดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงระยะการคลอดและหลังคลอด
วิสัญญีแพทย์
•ดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาคลอดและดูแลการลดความเจ็บปวดหลังคลอด
กุมารแพทย์
•ดูแลลูก ระหว่างคลอดจนถึงคลอด ระยะหลังคลอดจนออกจากโรงพยาบาล


ดูแลลูกน้อยของคุณอย่างรู้คุณค่าของความห่วงใย
•ควบคุมอุณหภูมิทารก ภายในตู้อบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
•ฉีดวิตามิน K1 , วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ,วัคซีนป้องกันวัณโรค
•ตรวจเลือดคัดกรองโรคเอ๋อตั้งแต่แรกเกิด
•ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารก
•ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมารดาและทารก 24 ชั่วโมง
•ดูแลมารดาและทารก โดยทีมพยาบาลเฉพาะทาง
•มอบชุดของขวัญ และถ่ายรูปทารกแรกคลอดทุกราย
 

ลำดับ
PACKAGE

ราคา (บาท)

นอนพักที่โรงพยาบาล
1
คลอดธรรมชาติ
53,900
3 วัน 2 คืน
2
ผ่าตัดคลอด
60,900
4 วัน 3 คืน
3
ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน
65,900
4 วัน 3 คืน
4
ผ่าตัดคลอดแฝด
75,900
4 วัน 3 คืน

***ราคานี้อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
** ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามแพคเกจประจำเดือน

สิทธิพิเศษสำหรับบุตร (ครอบคลุม)
1. ห้องบริบาลสำหรับทารก
2. โรงพยาบาลจัดให้อุปกรณ์การแพทย์,ยา,เวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับทารกตามโปรแกรมเหมาจ่าย
3. นมสำหรับทารกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล (กรณีไม่สามารถรับนมจากมารดาได้)
4. มีการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์
5. รวมการให้วัคซีนป้องกันวัณโรค วิตตามินเค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เมื่อทารกอายุ 1 เดือน)
6.กุมารแพทย์รับเด็กตลอด 24 ชั่วโมงและดูแลอย่างใกล้ชิด
7. บริการแจ้งเกิด (กรณีที่ บิดา-มารดา มีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการให้)
8. ชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด
9. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน 30 ชิ้น

สิทธิสำหรับมารดา (ครอบคลุม)
1. ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าคลอดและทำหมัน)
2. กรณีคลอดธรรมชาติ ค่าห้องคลอด เครื่องมือแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการคลอดตามที่โรงพยาบาลจัดให้
3. กรณีผ่าตัดคลอดรวมค่าใช้จ่ายของการผ่าตัด การให้ยาระงับความรู้สึกตามที่โรงพยาบาลจัดให้
4. ห้องพักคลอดระดับมาตรฐาน มีอุปกรณ์การแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้หลังคลอดตามที่โรงพยาบาลจัดให้
5. สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

เงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุม
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ก่อนคลอด
2. ไม่รวมกรณีที่มารดา และ/หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อนในโรค เช่น
• เจ็บครรภ์ร่วมกับมีน้ำเดินก่อนกำหนด,ครรภ์เป็นพิษ,รกเกาะต่ำ มีเลือดออกในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ไข้หวัด,หอบหืด,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,ไทรอยด์,โรคเลือดต่างๆ ไวรัสเอดส์,การแพ้ยาบางชนิด เนื้องอก เป็นต้น
• ภาวะต่างๆที่แสดงความผิดปกติของทารก เช่น ภาวะการผิดปกติทางการหายใจ ตัวเหลือง จนต้องใช้การรักาาด้วยการส่องไฟและการตรวจเลือดเพิ่ม
• ทารกที่มารดามีประวัติ Hepatitis B positive, HIV positive Herpes, โรคหัด,โรคอีสุกอีใส หรือมีความจำเป็นต้องแยกทารก และเบิกของใช้แยกต่างหาก แต่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่กำหนดไว้ในสิทธิ์ประโยชน์ ตามที่เกิดขึ้นจริง
3. มารดาสามารถ Upgrade ห้องพักจากที่กำหนดในโปรแกรมได้โดยชำระเพิ่มตามราคาห้องที่โรงพยาบาลกำหนด
4. กรณีที่มารดาต้องการเปลี่ยนวิธีระงับความรู้สึกจากการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลัง เปลี่ยนเป็นวิธีการดมยาสลบทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท จากราคาเหมาจ่าย
5. มารดาที่พักรักษาเกินกว่าจำนวน วัน-เวลา ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง
6. กรณีมีฤกษ์คลอด โรงพยาบาลคิดค่าบริการผ่าตัดคลอดเอาฤกษ์จากราคาเหมาจ่าย

*** รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package)
ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ
1. กรณีการใช้ราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package) ของโรงพยาบาลต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น
2. กรณีคุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายคลอด (Package) ของโรงพยาบาลได้
3. ราคานี้ไม่รวมการติดตามอาการหลังคลอด
4. ราคาเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิโครงการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0 % ฯลฯ


** ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามแพคเกจประจำเดือน
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์สูติ นรีเวช ชั้น 3 โทร. 038-770200-8 ต่อ 2358, 2359