logo
Untitled Document


ทำไม....ต้องฝากครรภ์
จุดมุ่งหมายของการฝากครรภ์ เพื่อ...
+ ตรวจให้แน่ใจว่า คุณแม่และทารกในครรภ์ยังคงมีสุขภาพดีแข็งแรง
+ ตรวจประเมิน และป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์
+ ตรวจประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ว่าปกติหรือไม่
+ การป้องกันรักษา และลดอันตรายจากโรคแทรกซ้อนอันเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์

ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา ตั้งแต่เริ่มเจ็บท้องคลอดจนถึงระยะหลังคลอด
สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
•ดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงระยะการคลอดและหลังคลอด
วิสัญญีแพทย์
•ดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาคลอดและดูแลการลดความเจ็บปวดหลังคลอด
กุมารแพทย์
•ดูแลลูก ระหว่างคลอดจนถึงคลอด ระยะหลังคลอดจนออกจากโรงพยาบาล


ดูแลลูกน้อยของคุณอย่างรู้คุณค่าของความห่วงใย
•ควบคุมอุณหภูมิทารก ภายในตู้อบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
•ฉีดวิตามิน K1 , วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ,วัคซีนป้องกันวัณโรค
•ตรวจเลือดคัดกรองโรคเอ๋อตั้งแต่แรกเกิด
•ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารก
•ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมารดาและทารก 24 ชั่วโมง
•ดูแลมารดาและทารก โดยทีมพยาบาลเฉพาะทาง
•มอบชุดของขวัญ และถ่ายรูปทารกแรกคลอดทุกราย
 

ลำดับ
PACKAGE

ราคา (บาท)

นอนพักที่โรงพยาบาล
1
คลอดธรรมชาติ
53,900
3 วัน 2 คืน
2
ผ่าตัดคลอด
60,900
4 วัน 3 คืน
3
ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน
65,900
4 วัน 3 คืน

***วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
***ราคาแพ็คเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
** ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามแพคเกจประจำเดือน

เงื่อนไขการใช้แพ็คเกจคลอด
สำหรับมารดา รวมรายการดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์,กุมารเวช, วิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดและทำหมัน)
2. กรณีคลอดธรรมชาติ ค่าห้องคลอด,เครื่องมือแพทย์,ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ต่างๆที่โรงพยาบาลจัดให้
3. กรณีผ่าตัดคลอดรวมค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดการให้ยาระงับความรู้สึกตามที่โรงพยาบาลจัดให้
4. ห้องพักคลอดระดับมาตรฐาน มีอุปกรณ์การแพทย์ , ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้หลังคลอดตาม
ที่โรงพยาบาลจัดให้
5. สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้มารดา บุตรทุกรายมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
6. สอนมารดาเตรียมความพร้อมสำหรับลูกรักและสามารถชมย้อนหลังได้ ทาง Youtube
ช่อง รพ.พญาไท ศรีราชา
7. Wrist band Infant safety นวัตกรรมเพิ่มความอุ่นใจหลังคลอดสำหรับมารดา
8. คอร์สอบรมโครงการครรภ์คุณภาพ 1 ครั้ง
9. สมุด ANC พร้อม QR Code

สำหรับทารกรวมรายการดังนี้
1.ห้องบริการสำหรับทารก
2.โรงพยาบาลจัดให้อุปกรณ์การแพทย์ ,ยา ,เวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับทารก ตามโปรแกรมเหมาจ่าย
3.นม (สูตรปกติ)สำหรับทารกตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล (กรณีไม่สามารถรับนมจากมารดาได้)
ยกเว้นนมสูตรภูมิแพ้
4.ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
5.รวมการให้วัคซีนป้องกันวัณโรค วิตามินเค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่1และเข็มที่2
เมื่อทารกอายุ 1 เดือน)
6.กุมารแพทย์รับเด็กตลอด 24 ชั่วโมงและดูแลอย่างใกล้ชิด
7.บริการแจ้งเกิด (กรณี บิดา-มารดา มีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการให้)
8.ชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด
9.ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
10. Wrist band Infant safety นวัตกรรมเพิ่มความปลอดภัยไร้กังวลเรื่องเด็กหาย, แม่ลูกถูกคน
11. ชุดแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมรายการดังนี้
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
2. ไม่รวมกรณีมารดา และ/หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อน เช่น
- เจ็บครรภ์ร่วมกับมีน้ำเดินก่อนกำหนด, ครรภ์เป็นพิษ, รกเกาะต่ำ, มีเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์
เช่น ไข้หวัด, หอบหืด , เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไทรอยด์ โรคเลือดต่างๆ ไวรัสเอดส์,
การแพ้ยาบางชนิด เนื้องอก เป็นต้น
- ภาวะต่างๆที่แสดงความผิดปกติของทารก เช่น ภาวะการผิดปกติทางการหายใจ, ตัวเหลือง
จนต้องรักษาด้วยการส่องไฟและการตรวจเพิ่ม
- ทารกที่มารดามีประวัติ Hepatitis B positive , HIV positive , โรคหัด , โรคอีสุกอีใส หรือ
มีความจำเป็นต้องแยกทารก และเบิกของใช้แยกต่างหาก แต่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่าย
ได้โดยโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่กำหนดไว้ในสิทธิประโยชน์ตามที่เกิดขึ้นจริง
3. มารดาสามารถ Upgrade ห้องพักจากที่กำหนดในโปรแกรมได้โดยชำระเพิ่มตามราคาห้องที่กำหนด
4. กรณีที่มารดาต้องการเปลี่ยนวิธีระงับความรู้สึก จากการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลัง
เปลี่ยนเป็นวิธีการดมยาสลบ ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท จากราคาเหมาจ่าย
5. กรณีที่ใช้วิธีการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยา ระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลังแล้วไม่สำเร็จต้อง
เปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
6. มารดาที่พักรักษาเกินกว่าจำนวน วัน-เวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรม โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินตามจริง
7. กรณีมีฤกษ์คลอดทางโรงพยาบาลคิดค่าบริการผ่าตัดคลอดเอาฤกษ์จากราคาเหมาจ่าย


*** รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package)
ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ
1. กรณีการใช้ราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package) ของโรงพยาบาลต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น
2. กรณีคุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายคลอด (Package) ของโรงพยาบาลได้
3. ราคานี้ไม่รวมการติดตามอาการหลังคลอด
4. ราคาเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิโครงการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0 % ฯลฯ


** ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามแพคเกจประจำเดือน
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์สูติ นรีเวช ชั้น 3 โทร. 038-770200-8 ต่อ 2358, 2359