logo
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ประเมินความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรง
อายุ :
เพศ : ชาย หญิง
ระดับคอเลสเตอรอลรวม :
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ ยังสูบ
เบาหวาน : ไม่เป็น เป็น
ความดันโลหิตสูง : ไม่เป็น เป็น
รอบเอว ซม.(นิ้ว):
   
 
 
เ พ ร า ะ เ ร า มี เ พี ย ง หั ว ใ จ เ ดี ย ว 

อ้างอิง : วรสารวิจัยระบบสาธารณะสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556