logo
 IQ และ EQ สัมพันธ์กันอย่างไร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
IQ และ EQ สัมพันธ์กันอย่างไร
IQ และ EQ สัมพันธ์กันอย่างไร
IQ และ EQ ต่างก็เป็นความฉลาดทั้งคู่ เพียงแต่คนละด้านเท่านั้น IQ คือความฉลาดทางการเรียนรู้ ส่วน EQ คือความฉลาดในการ จัดการกับอารมณ์ IQ และ EQ ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน แต่เป็นสิ่งที่ เสริมกัน

หาก IQ ต่ำ EQ ก็แย่ไปด้วย
หาก IQ สูง ก็จะเอื้อให้ EQ สูงตามไปด้วยถ้าได้มีการฝึกที่ ดี

การฝึกที่ดี
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ EQ จะดีได้ก็อยู่ที่ความสามารถในการคิด ด้วย หากคิดวิเคราะห์ได้ดี และแก้ปัญหาได้เก่ง การจัดการกับ อารมณ์ก็จะดีไปด้วย ฉะนั้นในเด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง (IQ ต่ำกว่า 70) เราจึงมักพบว่า เด็กจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย ก้าวร้าว โดยเฉพาะปัญหาจะชัดเจนมากเมื่อเริ่มโตขึ้น ทั้งนี้เพราะความ สามารถในการคิดนั้นไม่ค่อยดี จึงทำให้จัดการกับอารมณ์ไม่ค่อย เก่งเท่าไรในเด็กที่มี IQ สูงหากมีการฝึกที่ดี EQ ก็จะสูงได้มากทีเดียว เพราะ สามารถคิดเก่งและวิเคราะห์หาเหตุผลได้เก่งอยู่แล้ว แต่การที่คนๆ หนึ่งมี IQ สูงก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมี EQ สูงตามไปด้วย คนฉลาดแต่ EQ ต่ำมีเกลื่อนกลาดในสังคมของเรา ทั้งนี้เพราะขาดการเอาใจใส่ ไม่ได้รับการพัฒนา EQ นั่นเอง ตรงกันข้ามคนที่ IQ ธรรมดา แต่ ได้รับการฝึกสอนที่ดี ก็สามารถมี EQ สูงกว่าได้อย่างมากมาย แม้ ในเด็กที่ IQ ต่ำ แต่หากผู้ปกครองให้การเอาใจใส่ดูแลฝึกการควบ คุมตนเองให้ดี ก็สามารถมี EQ สูงขึ้นได้เช่นกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 2305, 2337 หลัง 21.00 น. ต่อ 2150 หรือ 089-2441336ข้อมูลแพทย์ศูนย์กุมารเวชกรรม

แพทย์หญิงสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย

แพทย์หญิงนิธิภา จันทรวงศ์

นายแพทย์ยุทธพล ทิตอร่าม

แพทย์หญิงดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุล

แพทย์หญิงนันทวรรณ คูสุวรรณ์

นายแพทย์วิศรุต ตปนียากร

แพทย์หญิงศิริประภัศร์ ณ อุทัย

แพทย์หญิงปริญดา พุ่มดอกไม้

แพทย์หญิงรัญชนก วัฒโย

แพทย์หญิงนุชนที เอกโกมลรัตน์
ย้อนกลับ