ดมยาโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น
logo
 ดมยาโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ดมยาโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น
ดมยาโดยวิสัญญีแพทย์เท่านั้น
แพทย์หญิงอภิญญา ศิริธนากิจ
แผนก : แผนกวิสัญญีวิทยา
 
นายแพทย์ศักดิ์ดา อำนวยเดชกร
แผนก : แผนกวิสัญญีวิทยา
 
นายแพทย์ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์
แผนก : แผนกวิสัญญีวิทยา
 
นายแพทย์สุเมธ วงศ์พิมพ์
แผนก : แผนกวิสัญญีวิทยา
 
นายแพทย์ธนัช ตันสุขชัย
แผนก : แผนกวิสัญญีวิทยา
 

ผลข้างเคียงหลังจากการให้ยาชาด้วยวิธีนี้
อาจพบมีภาวะความดันโลหิตต่ำในช่วงที่ทำการให้ยาชาสามารถให้การรักษาโดยการให้สารน้ำและยาให้หลอดเลือด
หดตัวเพื่อรักษาความดันโลหิตให้กลับสู่ภาวะปกติได้ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิสัญญีแพทย์ทุกราย


ข้อมูลแพทย์ศูนย์สูติ-นรีเวช

นายแพทย์ไชยพร วราธนสิน

นายแพทย์ชาญชัย สุมนวงศ์

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

นายแพทย์ชาญชัย ไชยเลิศ

แพทย์หญิงปิยนันท์ ตั้งเวนิชเจริญสุข

แพทย์หญิงพลอยทิพย์ สิริอาภรณ์

นายแพทย์วันชัย แจ่มวุฒิปรีชา
ย้อนกลับ