คลินิกพัฒนาการเด็ก

เปิดให้บริการ 8:00-20:00 น. ทุกวัน

แพทย์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เด็กทุกคนเป็นเด็กที่ "เก่ง ดี และมีความสุข"

โดยเริ่มให้คำแนะนำ ประเมิน ส่งเสริมรักษา ติดตามผล ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา วัยทารก วัยเด็ก วัยเรียน จนกระทั่ง เป็นวัยรุ่น เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคน

ศาสตร์ทางด้านการดูแลลูกน้อยด้านการพัฒนาการและพฤติกรรม

1. งานพัฒนาการเด็ก

ดูแลในเรื่องของพัฒนาการหรือความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนโตเป็นวัยรุ่น ประกอบ ด้วย 4 ด้านหลัก คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคมและการปรับตัว

2. งานด้านพฤติกรรมเด็ก

ดูแลเรื่องอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมของเด็กต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม และช่วยให้พ่อแม่เข้าใจ ในสิ่งที่เด็กแสดงออก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน

3. งานด้านการเจริญเติบโต

ส่งเสริมให้มีส่วนสูงและน้ำหนักที่เหมาะสมตามเพศและวัย

ปรึกษาแพทย์

    Related Health Blogs