แผนกบริการลูกค้าต่างประเทศ

International Patient Services
เปิดให้บริิการ 24 ชั่วโมง

มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นเจ้าของภาษาคอยบริการ อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่เป็นล่าม ผู้มีประสบการณ์มีความเข้าใจ ให้ผู้รับบริการ เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล