image
ขั้นตอนการจองคิวตรวจคัดกรอง COVID-19
* ต้องไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
** ไม่มีความเสี่ยงใดๆ
*** ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 14 วัน
1. ชำระค่าบริการ 2,900 บาท โดยชำระออนไลน์ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/2PDXC2t
1.1 กรอกชื่อ
1.2 กรอกนามสกุล
1.3 กรอก HN (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
1.4 เลือก โรงพยาบาล พญาไทศรีราชา
1.5 เลือกประเภทผู้ป่วย "ผู้ป่วยนอก"
1.6 ความสัมพันธ์ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
1.7 ใส่จำนวนเงิน 2,900 และกด "ถัดไป"
1.8 ใส่รายละเอียดผู้ชำระเงินและเลือกรูปแบบการชำระเงิน และกด "ถัดไป"
1.9 หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว ทางระบบจะส่ง Order Confirmation ให้ทาง e-mail
แคพหน้าจอ Order Confirmation จาก e-mail เพื่อไว้ใช้ในการลงทะเบียน

2. ลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2K7Xlp1
2.1 กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
2.2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกด "ถัดไป"
2.3 ระบุเวลาที่ต้องการเข้ารับการตรวจแล้วกด "ยืนยันการลงทะเบียน"
2.4 แคพหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับบริการ

3. พบเจ้าหน้าที่ ที่จุดคัดกรอง ตามภาพด้านล่าง

ให้บริการทุกวัน Drive thru และ Walk in
- 9.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น.
* รอผล 48 - 72 ชม. ถ้าผลออกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผล
** ระยะเวลาในการแจ้งผลอาจเร็วหรือล่าช้ากว่าที่แจ้งขึ้น อยู่กับจำนวนผู้มาตรวจ Covid-19 และช่วงระยะเวลาการระบาด

หมายเหตุ :
* กรณีที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
** มีความเสี่ยงใดๆ
*** มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 14 วัน
กรุณาพบเจ้าหน้าที่ ที่จุดคัดกรองที่3 บริเวณใต้อาคารจอดรถ หลัง 7-11 โดยไม่ต้องจองคิว