imageงดให้บริการ จองตรวจโควิด Drive thru ชั่วคราว สำรับท่านที่จองไว้ในระบบแล้วให้เข้ามารับบริการได้ตามวัน เวลาที่จองไว้