image
ขั้นตอนการจองคิวตรวจคัดกรอง COVID-19 || 3 ขั้นตอน
* ต้องไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
** ไม่มีความเสี่ยงใดๆ
*** ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 14 วัน
1. ชำระเงินซื้อแพ็กเกจออนไลน์ได้ที่ (ถ้าซื้อแพ็กเกจไว้แล้วสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ข้อ 2.)
Shopee คลิก : https://bit.ly/2VpEJGI หรือ
Website คลิก : https://bit.ly/3BSncXk

2. ลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2K7Xlp1
2.1 กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
2.2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกด "ถัดไป"
2.3 ระบุเวลาที่ต้องการเข้ารับการตรวจแล้วกด "ยืนยันการลงทะเบียน"
2.4 แคพหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับบริการ

3. พบเจ้าหน้าที่ ที่จุดคัดกรอง ตามภาพด้านล่าง

ให้บริการทุกวัน Drive thru และ Walk in
- 08.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.
* รอผล 48 - 72 ชม. ถ้าผลออกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผล
** ระยะเวลาในการแจ้งผลอาจเร็วหรือล่าช้ากว่าที่แจ้งขึ้น อยู่กับจำนวนผู้มาตรวจ Covid-19 และช่วงระยะเวลาการระบาด