ข้อมูลแพทย์

นพ.มนตรี เจริญพานิชสันติ

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาหัวใจและหลอดเลือดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง