ข้อมูลแพทย์

นพ.สุทิน จันทิมา

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • อายุรแพทย์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง