ข้อมูลแพทย์

พญ.ชลสิริ เศรษฐสิริโชติ

  • สาขา:อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูตินรีเวชศาตร์อายุรศาสตร์สาขาหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง