ข้อมูลแพทย์

พญ.กนกวรรณ วัฒนา

  • สาขา:แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง