ข้อมูลแพทย์

ทญ.รัตนา ยี่วิจิตตกุล

  • สาขา:ทันตแพทย์
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง