ข้อมูลแพทย์

นพ.กิตติศัพท์ ว่องวิริยะกิจ

 • สาขา:อายุรศาสตร์
 • อนุสาขา:โรคระบบทางเดินอาหาร
 • ภาษา:English, Thai
สาขา
 • 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2559 วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์สภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2562 วุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2553-2554
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 2 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554-2555
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 3 โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555-2556
 • นายแพทย์ชำนาญการ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลบางละมุง พ.ศ.2559-2561
 • นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบางละมุง พ.ศ. 2563-2566
 • อายุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง