ข้อมูลแพทย์

นพ.รัฐพล ธรรมานุสาร

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • 2548 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2556 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง