ข้อมูลแพทย์

นพ.ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง

 • สาขา:อายุรศาสตร์โรคไต
 • อนุสาขา:-
 • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • หนังสืออนุมัติอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
 • ไตเทียม
 • การฟอกเลือด
 • โรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง