ข้อมูลแพทย์

พญ.ธนะนันท์ ตรงกมลธรรม

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง