ข้อมูลแพทย์

พญ.วิชญา อุ่นอนันต์

  • สาขา:อายุรแพทย์โรคปอด
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขา โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

Asthma, COPD

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง