ข้อมูลแพทย์

นพ.ชาญชัย สุมนวงศ์

  • สาขา:สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:English, Thai
การศึกษา
  • 2532 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2538 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูตินรีเวชศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง