ข้อมูลแพทย์

พญ.ปิยนันท์ ตั้งเวนิชเจริญสุข

  • สาขา:สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2559 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติศาตร์และนรีเวชวืทยา
  • 2562 ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง