ข้อมูลแพทย์

พญ.พลอยทิพย์ สิริอาภรณ์

  • สาขา:สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขา:มะเร็งวิทยานรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาล ฉางเกิง เมมโมเรียล ประเทศไต้หวัน
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาล คุราชิกิ ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง