ข้อมูลแพทย์

นพ.ชาญชัย ไชยเลิศ

  • สาขา:สูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • อนุสาขา:เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2547 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลสุขภาพ