ข้อมูลแพทย์

นพ.ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์

  • สาขา:วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง