ข้อมูลแพทย์

นพ.สุเมธ วงศ์พิมพ์

  • สาขา:วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง