ข้อมูลแพทย์

พญ.บุษยา เงินมณีรัตน์

  • สาขา:ตจวิทยาเวชศาสตร์ชะลอวัย
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • 2553 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต,วชิรพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2557 ปริญญาโท ตจวิทยา,American Boord of anti-aging and regenerative medicine
  • 2556 ประกาศนียบัตรอบรมเลเซอร์และการผ่าตัดทางผิวหนัง รพ.รามาธิบดี
  • 2560 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine