ข้อมูลแพทย์

นพ.อดิสรณ์ บุญฤทธิ์

  • สาขา:รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • ภาษา:English, Thai
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง