ข้อมูลแพทย์

นพ.อดิสรณ์ บุญฤทธิ์

  • สาขา:รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • ภาษา:English, Thai
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง