โปรแกรมตรวจสุขภาพ Deluxe

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Deluxe รายการตรวจ 28 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Deluxe 9,900

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)
 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening (ABI))
 6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 7. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 8. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 11. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 12. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
 15. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine GFR)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
 20. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
 21. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
 22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
 23. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 26. ตรวจหาหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring)
 27. ตรวจเอกซเรย์ฟัน (Dental and X-ray)
 28. ตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ (Dentist)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ