โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive รายการตรวจ 18 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive 4,900

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)
 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
 6. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 9. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 10. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 11. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 12. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
 13. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine GFR)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
 18. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ