logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “อาหารสำหรับวัยรุ่น” ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “Food For Teen อาหารสำหรับวัยรุ่น” โดยคุณปิยะดา อาจประจัญ และคุณวชิราภรณ์ ภู่ตระกูล นักโภชนาการ ใน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในงานผู้ปกครองได้ร่วมซักถามในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารของ เด็กเข้ามาด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก