logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการบรรยายเรื่องการป้องกันโรคเมอร์ส

    29 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการบรรยายเรื่องการป้อง กันโรคเมอร์ส โดยคุณเยาวลักษณ์ บัณฑิตจีน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมซิทาดีนส์ แกรด์ เซ็นทรัล ศรีราชา ณ ห้องประชุมโรงแรม พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อภายในโรงแรม