logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเติมกำลังใจพนักงานมอบทุนการศึกษาโครงการ “คนเก่งเรียนดี”

    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ในโครงการ “คนเก่งเรียนดี” ตลอดจนปลูกฝังให้ลูกหลานชาวพญาไทศรีราชา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม