logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนโสตฯประจำปี 2559

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณจีระนันท์ กาหลง รักษาการผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 2,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 โดยมีคุณกรรณิการ์ เอี่ยมไพโรจน์ และคณะอาจารย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ