logo
  • ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดบ่อหิน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดบ่อหิน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมทำบุญเป็นจำนวน 401,037 บาท และมีประชาชนอำเภอศรีราชาเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,057,457 บาท ปัจจัยนี้เพื่อนำไปก่อสร้างศาลาประชาคมและเทพื้นคอนกรีตให้สำเร็จลุล่วง ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้สนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย