logo
  • กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจช่วยเหลือสังคม

    25 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ และคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยมีนโยบายรณรงค์ให้พนักงานขับขี่จักรยานยนต์โดยสวมหมวกกันน็อก100% และห่วงใยถึงประชาชนควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสนับสนุนจัดการอบรมในโครงการเรื่องรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการช่วยเหลือสังคม ดำเนินการร่วมกับอำเภอศรีราชา งานจราจร สภ.ศรีราชา กลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ไทร์อัมส์ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการนำร่อง(Pilot Project) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกกลุ่มรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไทร์อัมส์ชลบุรี ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกวิธี 2.เพื่อช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนนอย่างถูกวิธี ภายในกิจกรรมจัดบรรยายเรื่องการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยนายแพทย์เฉลิมพล ชคัตตรยาพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาท ฝึกภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นฉบับประชาชน , การเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ และการถอดหมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีกับทีมศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยคุณศิริกาญจน์ เต่าทอง ผู้จัดการศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 คน ในช่วงเวลา 15.00 น. นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา คุณมณีนาฎ พัฒนกูลผู้อำนวยการบริหาร คุณกิ่งกาญจน์ ตันติเวชกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจอาวุโส คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เป็นประธานกดแตรลมให้สัญญาณปล่อยขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา