logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการฝึกอบรมให้กับพ่อแม่และผู้ที่สนใจในเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก(CPR เด็ก)” ครั้งที่ 3

    (4 พฤศจิกายน 2560) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการฝึกอบรมให้กับพ่อแม่และผู้ที่สนใจในเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก(CPR เด็ก)” ครั้งที่ 3 ควบคุมหลักสูตรการฝึกอบรม โดยแพทย์หญิงฐิติมา คุรุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชกรรม ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา >>

    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเตม