logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี

    12 พฤศจิกายน 2560 คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 5,000 บาท ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชาประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะขัดสน แต่มีความประพฤติดี