logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย

    21 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณมณีนาถ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล จำนวนทั้งสิ้น 6,500 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ในการศึกษาเล่าเรียนและเพื่อให้ประพฤติดีต่อไป