logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด จึงได้มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาท ที่ปรึกษางานบริการสังคม พร้อมพนักงาน 20 คน ร่วมแปรอักษรเป็นคำว่า “SRIRACHA ANTIDRUGS” และร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด อีกทั้งได้มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นพิธีกรภายในกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยให้การสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่มบริเวณภายในงานจำนวน 4,800 แก้ว และรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ณ บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยและอาคาร ศรีราชา ประชาคม ภายในงานได้มีเจ้าหน้าที่จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนอีกทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชุมชนอำเภอศรีราชาอีกด้วย