logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวศรีราชา ประจำปี 2562

    โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวศรีราชา ประจำปี 2562 คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวศรีราชา โดยในปีนี้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดขบวนภายใต้แนวความคิด เมืองไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประชากรอยู่กันอย่างมีความสุข เพราะเป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในแต่ละภาค แต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และได้ประดับตกแต่งรถขบวนด้วยดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระบรมราชวงศ์จักรี และเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้านหน้าขบวนมีการแสดงชุดเภรีเอกราช ซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้ในงานเฉลิมฉลอง แสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับนางสงกรานต์ในปีนี้มีนามว่า ทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ โดย พญ.รัญชนก วัฒโย กุมารแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม ได้ให้เกียรติเป็นนางสงกรานต์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีขบวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวศรีราชาโดยนำอาหารหวานคาวมาเข้าร่วมพิธี และขอเชิญชวนชาวศรีราชาร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีกองข้าว และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อให้ประเทศไทยครองความอุดมสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน และในปีนี้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดตกแต่งรถประเภทสวยงาม รางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่ และได้รับรางวัลการแต่งกายสวยงาม อีก 4 รางวัล