logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดโครงการฝึกอบรมการทำคลอดและช่วยเหลือเด็กแรกเกิดในภาวะฉุกเฉิน

    2-3 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดโครงการฝึกอบรมการทำคลอดและช่วยเหลือเด็กแรกเกิดในภาวะฉุกเฉินให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา โดยนพ.ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรม มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำคลอดฉุกเฉิน การเตรียมอุปกรณ์ทำคลอดฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยเหลือชีวิตเด็กแรกเกิดที่คลอดฉุกเฉิน และเด็กแรกเกิดที่ถูกทิ้งในภาวะฉุกเฉิน โดยมี พญ.ฐิติมา คุรุพงศ์ กุมารแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติ โดยมีทีมพยาบาลชำนาญการเป็นผู้สาธิต การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความชำนาญ ที่จะช่วยเหลือคุณแม่และเด็กให้ปลอดภัยและยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรืออันตรายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดในภาวะฉุกเฉินได้มากขึ้น