logo
แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา อายุรศาสตร์
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535
ปี2539 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์
ปี2543 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ